Friday, April 6, 2012

Dostoyevski

''Biz sevgiyi acıya boğarak severiz.”

Yeraltından Notlar- Dostoyevski

No comments: